• Za neposredan kontakt pozovite 024 600-700

 • Zdravstvena ispravnost

 • Delovanje na polju zaštite ljudi i životne sredine je integralni deo korporativne filozofije i utiče na poslovanje i odlučivanje.

  Naši proizvodi su zdravstveno bezbedni - u skladu sa pravnim normama i propisima 2002/61/EG ; EG Kategorije 1-4 i 67/548/EWG.

  Po pitanju zdravlja ne pravimo kompromise: priznati AMES test, uspešni LGA testovi, proizvodnja po merilima DIN 33870 i poštovanje odredbi RECH takođe potvrđuje da naši proizvodi ne nose rizik ugrožavanja zdravlja.

  DIN 33870
  Mi proizvodimo po zahtevima DIN 33870. Ovaj standard propisuje bezbednost korišćenja reproizvedenih tonera po zdravlje. Za svaki model recikliranih tonera postoji šifra koja se odnosi na podatke o bezbednosti stanja robe u skladu sa Direktivom EU – 91/155 EWG. Iz sličnih razloga ne mogu biti prisutne ni mutagene supstance. SWISO nas redovno kontroliše i sertifikuje našu proizvodnju u skladu sa DIN 33870.

  REACH
  REACH je skraćenica za registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničenja hemikalija. To je propis o hemikalijama u okviru EU koji je 01.06.2007. stupio na snagu. Regulative REACH se jednako i neposredno primenjuju u svim državama članicama. Svi materijali koje koristimo klasifikovani su Direktivom 67/548/EWG kao neopasni.

  AMES test
  AMES test je postupak ispitivanja kojim se identifikuju hemijski mutageni. Sve kasete reproizvedene u TRS-u su ispitivane po kriterijumima AMES testa i klasifikovane kao neopasne. Naši proizvodi ne sadrže supstance koje utiču na ljudski genom.

  Test emisije/ zagađenja
  Kao završni deo ugovora o monitoringu sa bavarskom državnom agencijom za trgovinu (LGA) na osnovu koga se prate i razmatraju zagađivači, naši proizvodi su sertifikovani po kriterijumima ekoloških proizvoda. TRS proizvodi su ispod svih utvrđenih LGA granica i standarda u skladu sa RAL UZ 55. Sertifikati te vrste postoje od 2004. godine.

  Teški metali
  Garantujemo da kod nas reproizvedeni toneri ne sadrže komponente od žive, kadmijuma, olova, nikla ni hroma-VI, kao što je i njihova kontaminacija teškim metalima u procesu proizvodnje svedena na minimum (Alara princip) ( vidi RAL UZ 55,3.2.1.).

  AZO – boje
  Naši toneri ne sadrže AZO boje, koje oslobađaju kancerogene ili aromatične aminokiseline a koje su navedene na listi aromatičnih aminokiselina pod 2002861/EG (vidi tehničko pravilo 614) (vidi RAL UZ 55 3.2.2.) .

  Ostali sastojci
  Naši proizvodi ne sadrže bilo kakve komponente i supstance koje su svrstane na listu štetnih materija i preparata iz Aneksa I Direktive 67/548/EWG.
  Takođe ne sadrže bilo koje supstance ili preparate koji su klasifikovani kao kancerogeni prema EG Kategoriji Carc.Cat.1, Carc.Cat2 ili Carc. Cat 3; mutageni prema EG Kategorija Mut.Cat.1, Mut. Cat.2 ... ili Mut. Cat 3, ili toksični za reprodukciju u skladu sa EG Kategorijom Rep.Cat.1, Rep. Cat.2 ili Rep. Cat. 3 i koje po Aneksu III i VI Direktive 67/548/EWG moraju biti navedene u uputstvu sa R oznakom (rizična) :
  R 26 (veoma štetan u slučaju inhalliranja)
  R 27 (veoma štetan u slučaju kontakta sa kožom)
  R 40 (neispitani kancerogeni efekti- ograničeni dokazi)
  R 42 (inhaliranjem može uzrokovati osetljivost)
  R 45 (izaziva rak)
  R 46 (potencijalno nanose štete genetskom materijalu)
  R 49 (inhaliranjem može prouzrokovati rak)
  R 60 (može uticati na plodnost)
  R 61 (može izazvati oštećenje fetusa)
  R 62 (može izazvati sterilitet)
  R 63 (može oštetiti plod)
  R 64 (može ugroziti zdravlje dece putem dojenja)
  R 68 (mogući rizici od ireverzibilnih efekata)
  ili supstance koje su po TRGS 905 kancerogene, izazivaju mutacije ili su klasifikovane kao supstance toksične za reproduktivno zdravlje ili koje zahtevaju označavanje kompletnog proizvoda frazom R -43 (može izazvati iritaciju u kontaktu sa kožom).

  TRS obezbeđuje ekološki i zdravstveno bezbedne proizvode u skladu sa svim zakonskim odredbama.